ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD

Služby

Prohlédnuté produkty

  • Banner

  • Banner

  • Banner

Čistička odpadních vod AT 12 - SLEVA

Nový produkt

Čistička odpadních vod ČOV  typ AT 12

Čistička je určena pro 5 -10 trvale napojených osob. Cena obsahuje dmychadlo SECOH 60 W + 5 m vzduchové hadice, akumulační zónu, poklop s UV filtrem a nerez. uzamykání +  integrovaný plášť 50 cm od nátoku do čov k terénu . Hmotnost: 125 kg

Více informací

65 435 Kč s DPH
56 900 Kč bez DPH

  • 15%
  • 21%

Více informací

Domácí čistička odpadních vod typu AT je vhodná pro rodinné domy, bytové domy, kde je zajištěn trvalejší přísun odpadní vody. Čistička odpadních vod po usazení se může propojit s nádrží na vyčištěnou vodu nebo se vyčištěná voda vsakuje drenáží nebo do vsakovacího objektu.Pro likvidaci vyčištěné vody do vsaku či na rozstřik je třeba mít vypracovaný hydrogeologický posudek, který zajišťujeme, tak jako i projektovou dokumentaci.

TYP ČOV   Rozměry     Připojené osoby
BSK5 [g] O2/d] Q [m]3/d Prům. spotř.energ [kWh/d]

Produkce kalu

(m3/rok)

AT 6 prům. 1400 x 1800 mm 2-5 osob 0,24 0,6 0,5 1,0
AT 8 prům. 1400 x 2200 mm 3-7 osob 0,36 0,9 0,7 1,5
AT 10 prům. 1750 x 2200 mm 5-9 osob 0,48 1,20 1,1 2,0
AT 12 prům. 1750 x 2400 mm 5-10 osob 0,60 1,5 1,7 2,5
AT 15 prům. 2100 x 2200 mm 7-15 osob 0,78 1,95 2 3,3
AT 20 prům.2100 x 2700 mm 10-20 osob 1,08 2,70 2,9 4,5

Vyčištěná odpadní voda dosahuje takové kvality, že je možné ji vypouštět do vodoteče, vsakovat do podloží, případně akumulovat tuto vyčištěnou vodu do jímky a použít ji na zálivku. Konkrétní způsob vypouštění odpadních vod schvaluje místní vodohospodářský úřad.
Průměrně dosahovaná účinnost:

BSK5: 97,20 %
CHSK5: 93,60 %
NL: 97,10 %
NH4 – N: 99,40 %
N celk.: 76 %
Pcelk.: 80,20 %

viz PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH V PŘÍLOZE TOHOTO PRODUKTU.


Sníženou sazbu daně z přidané hodnoty 15 % (DPH), lze v souladu s ustanovením § 48a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH uplatnit na stavební a montážní práce spojené s výstavbou stavby pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství, změnou dokončené stavby pro sociální bydlení vymezenou stavebním zákonem, včetně jejího příslušenství, nebo v souvislosti s opravou této stavby.
Příslušenstvím věci jsou věci, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány (§ 121 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). Rodinným domem (RD) pro sociální bydlení se rozumí RD, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2. Celkovou podlahovou plochou RD pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností rodinného domu. Místností se rozumí místně a prostorově uzavřená část stavby, vymezená podlahovou plochou, stropem a pevnými stěnami.

23 dalších produktů ve stejné kategorii: